1. Anvendelse

Disse betingelsene gjelder for alle de tjenestene som Anleggsgartnerfirma Strandman AS yter ovenfor kunden.

2. Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig brydefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

3. Reklamasjon, mislighold, sanksjoner

3.1. Reklamasjon

Den som vil påberope seg mislighold, må reklamere skriftlig innen 7 – syv – virkedager etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

3.2. Mislighold

Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 2, eller forhold som den andre parten har ansvaret eller risikoen for.

3.3. Sanksjoner

3.3.1. Tilbakehold

Ved mislighold kan den krenkede part holde tilbake sin motytelse, men ikke åpenbart mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningen av misligholdet, inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med avtalens bestemmelser.

3.3.2. Prisavslag

Ved mislighold fra Strandman AS side har kunden krav på et forholdsmessig prisavslag.

3.3.3. Forsinkelsesrenter

Dersom betaling ikke foreligger i rett tid, løper renter etter forsinkelsesrenteloven.

3.3.4. Erstatning

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger:

A. Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

B. Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.

C. Erstatningskravet kan ikke overstige avtalens samlede årlige vederlag (eks. mva.).

Ansvarsbegrensningene i punkt B og C gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

3.3.5. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan den annen part, etter å ha gitt parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning (jfr. punkt 3.3.4).

4. Ansvar

Ansvarsområdet til Strandman AS er begrenset til de tjenestene selskapet skriftlig har forpliktet seg til å yte ovenfor kunden. Ansvar for Strandman AS er betinget av at selskapet har utvist uaktsomhet i sin tjenesteyting.

Utenfor Strandman AS ansvarsområde er det kunden som er ansvarlig. For øvrig vises det til politivedtektende for Tønsberg kommunde som regulerer gårdeiers ansvar.

5. Oppsigelse

Avtalepartene kan velge å si opp tjenesten(ene) med 30 dagers skriftlig varsel. Tidligere innbetalinger til Strandman AS blir ikke refundert ved oppsigelse.

6. Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Strandman AS står fritt til å benytte factoring.

7. Lovvalg og tvisteløsning

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom kunden og Strandman AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.

8. Alle krav anses for oppe og avgjort

Ved signering av denne avtalen anses alle mellomværende mellom partene forut for avtalen for opp- og avgjort.