Bærekraft

For oss betyr bærekraft gjenbruk, biologisk mangfold, å bekjempe uønskede plantearter og
å sørge for at vi har så lite negativ påvirkning på miljøet som mulig. Vi kjøper i hovedsak brukte biler og tester el-kjøretøy. Småmaskinparken elektrifiseres, og for større maskiner velger vi elektrisk når kapasiteten tilfredsstiller vårt bruk. 

Menneskene i fokus

For oss er samfunnsansvar viktig. Med vår fagkompetanse skal vi bidra positivt til nærmiljøet. Et godt arbeidsmiljø bidrar også til bærekraftig drift – derfor satser vi på at medarbeiderne våre skal utvikles seg på jobb. Man yter best når man trives, og det er da gode, miljøsmarte beslutninger tas. 

Gjenbruk av ressurser

Opptil 90% av avfallet vi genererer blir gjenbrukt på ulike måter. Alt av fyllmasser vi graver opp leveres til solding eller jordproduksjon slik at det kan få nytt liv, avfall kildesorteres og leveres til godkjente mottak, og vi gjenbruker alt vi kan  av steinprodukter og løsmasser. 

Biologisk mangfold

Vi er stolte av å kunne anbefale planter og vegetasjon som bidrar til biologisk mangfold, og vi ser at stadig flere av våre kunder og er opptatt av dette. Sammen strekker vi oss mot å finne gode løsninger som oppfyller kundens ønsker, og som bidrar til å sikre og styrke det biologiske mangfoldet.

Ansvarlig drift

Vi skal følge OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, med særlig fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøvern, anti-bestikkelser og korrupsjon. Dette gjør vi sammen med våre forretningspartnere og leverandører, og i våre leverandørkjeder.

Hvordan tilrettelegge for biologisk mangfold

Vi bistår gjerne med etablering av egnede levehabitater for innsekter, fugler og dyr. På små områder kan dette være insektshotell, fuglebad, og bed med egnede planter. På større områder er det mulig å tilrettelegge for blomstereng, dam eller vannspeil for drikkevann samt busker og trær. Er området stort kan det i tillegg etableres våtmarksområder med bekker, dammer og større trær. Alle tiltak vil tilføre estetiske kvaliteter i tillegg til biologisk mangfold.

Vi ønsker å starte slike prosjekter med kartlegging av verdifull natur som allerede finnes. Vi har lokalkunnskap om plante-, insekts- og dyreliv og fagkompetanse for riktig plantevalg. Gjenbruk av plantemangfoldet som allerede finnes er godt naturvern. Med kartleggingen som basis kan vi utarbeide en hageplan som sikrer tilrettelegging, plantevalg og utforming som bygger opp om ønsket bruk av hagen og det biologiske mangfoldet.

Vi bistår også med en skjøtselsplan for vedlikehold av hagen som sikrer en varig løsning. Vi gir anbefalinger om gjødsling, luking, vanning og annet stell slik at hagen utvikler seg på en god måte i mange år.

inspirasjonsliste over små og store tiltak, som alle bidrar til å skape et større biologisk mangfold

 • Innsektshotell
 • Fuglekasser
 • Bevare gamle stubber og trær
 • Håndtering av regnvann
 • Fuglebad
 • Dammer
 • Våtmark
 • Bekker
 • Blomstereng
 • Sommerfuglbed
 • Kompostbinge
 • Frukttrær

Ta kontakt!