Generelle kontraktsbetingelser for avtale om vinterdrift

Strandman kan nåes på telefon 991 16 000 innenfor kontortid 08.00 – 16.00 alle hverdager. Utenfor kontortid gjelder vår beredskapstelefon 948 18 000. Vi har også en egen epost for vinterdrift: vinter@strandman.no Tilleggsoppdrag bestilles skriftlig via epost.

Alle henvendelser til vinter@strandman.no leses og følges opp av vakthavende fortløpende. Tilbakemeldinger om utførelse sendes hit. De vil da bli videreformidlet til aktuell sjåfør fortløpende

For at snøryddingen skal bli så effektiv og bra som mulig, forplikter kunden seg til å sørge at hele arealet er tilgjengelig, samt ellers god fremkommelighet og ryddighet. Etterrydding som skyldes at hele arealet ikke var tilgjengelig ved ryddetidspunktet, vil faktureres som tilleggsarbeider.

Tidspunkt / snømengde

Der hvor ikke annet er avtalt, vil 5 cm snødybde være et normalt brøytegrunnlag.  Imidlertid kan oppstart av brøyting kunne skje på mindre, eller større snømengder. Avhengig av tid på døgnet, snø konsistens, og videre værprognoser.  

Det vil, under snøfall måtte regnes med noe ventetid for alle våre kunder. Alle roder er lagt opp til at det skal være gjennomkjørt og brøytet innen 12 timer etter endt snøfall.

Merking og skader

Kunde er ansvarlig for at området er ryddet, klargjort og merket opp med brøytestikk slik at skader unngås. Det nevnes spesielt, kantstein, rister, ledninger / ladekabler. Skader som oppstår som følge av manglende rydding eller merking dekkes ikke av Strandman. Strandman tilbyr utsetting av brøytestikk dersom kunden ønsker det. Dette arbeidet faktureres etter medgått tid og materialer. Bestilling av dette gjøres til vinter@strandman.no

At grus etc fra underlag havner på tilstøtende arealer er helt normalt ved snørydding. Strandman er ikke ansvarlig for opprydding av dette.

Normalt brøytes det med en avstand på ca 0,5 meter fra vegger, biler etc. Imidlertid kan utforming på plassen, helning etc. gjøre at vi må holde større avstand. Våre sjåfører vurderer dette selv i forhold til skaderisiko.

Bortkjøring / uthauging av snø

All brøytet snø deponeres på egnet sted etter avtale og praktiske forhold. Kunden står ansvarlig for egnet deponiplass, fortrinnsvis på egen eiendom. Når denne er full, må kunde sørge for ny plass innenfor rimelig praktisk avstand eller bestille bortkjøring. Det vil ikke bli foretatt deponering snø på naboeiendom / andres eiendom dersom det ikke foreligger avtale med grunneier.

Strøing

For kunder med avtale om fast strøing, vil dette bli utført etter behov. Det vurderes fortløpende på grunnlag av faktiske forhold og tilgjengelige værdata. Forbyggende strøing kan forekomme. Strandman kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av manglende strøing / glatt underlag. Dette fordi lokale forskjeller og behov kan være svært store.

Soping

Soping blir ofte utført utenfor normal arbeidstid. Ofte om kvelden / natt / tidlig morgen. Arbeidene vil medføre både støy og støv mens de pågår. Ved soping på fastpris gjelder prisen for et oppmøte. Kunde er pliktig til å rydde området slik at skader / støv på biler etc unngås, og slik at arbeidet kan utføres på en ellers forsvarlig og effektiv måte.

Avtaleregulering

Alle avtaler om vinterdrift løper inntil videre med en gjensidig oppsigelsesfrist 1. oktober hvert år. Avtalene indeksreguleres årlig med endring i SSB indeks nr 08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, vinterdrift av veger.

Kontakt for avtalekunder

Kontakt oss på telefon 991 16 000 i kontortid mellom kl.08.00 – 16.00.

Utenfor kontortid gjelder vår beredskapstelefon
948 18 000. Denne er bemannet 24 timer i døgnet alle dager.

Vi har stor pågang ved snøfall, så noe ventetid må påregnes. Bruk gjerne vår e-post for brøyteoppdrag: vinter@strandman.no

For bestilling av tilleggsoppdrag skal skriftlig bestilling benyttes.

 

Soping

Ta kontakt